bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

رویدادهای نجومی اولین ماه پاییز را بشناسید

رویداد استارتاپ گرایند یکی از برنامه‌های اختصاصی برای استارتاپ‌ها در نمایشگاه اتوکام امسال اصفهان است که با حضور بنیان‌گذار زودفود برگزار می‌شود.منبع

  • bmjpyl bmjpyl