bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

شناسایی منبعی کهکشانی از «نوترینو»

پیش از اینکه تصمیم قطعی خود را در مورد انتخاب محیط کار باز اتخاذ کنید، بهتر است با ویژگی‌های مثبت و منفی آن آشنا شوید.منبع

  • bmjpyl bmjpyl