bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

اندازه‌گیری هورمون استرس ظرف چند ثانیه

فیسبوک ویژگی جدیدی را تحت عنوان Things in Common یا «نقاط مشترک» آزمایش می‌کند که افراد غیرآشنا با سلایق مشابه را به کاربر معرفی می‌کند.منبع

  • bmjpyl bmjpyl