bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

nopdqz

کند شدن جریان اقیانوس‌ها ۱۰ درصد فراتر از حد انتظار است و این شرایط کاملا با مدل‌های تغییرات اقلیمی، قابل توضیح نیستند.Arrayمنبع

  • bmjpyl bmjpyl